mask

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to rodzaj dokumentu, który przekazuje się bezpośrednio pracownikowi albo osobie przez niego uprawnionej wtedy, gdy następuje rozwiązanie umowy o pracę czy też jej wygaśnięcie. Wydawany jest dla wszystkich umów o pracę, zarówno tych na okres próbny, jak i na czas określony oraz nieokreślony. W świadectwie pracy muszą być zawarte konkretne informacje, a ich zakres został zapisany w Kodeksie pracy.

Jakie ważne informacje są zawarte w świadectwie pracy?

To, jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy, są określone w prawie. Najważniejsze z tych informacji to przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy oraz czas, w jakim pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy, wszystkie zajmowane przez niego stanowiska, a także szczegóły dotyczące rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia. W świadectwie pracy umieszcza się również wszystkie inne informacje, które mogą być potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych albo uprawnień wynikających z ubezpieczenia społecznego.

Co jeszcze musi się znaleźć w świadectwie pracy?

Dokument ten zgodnie z przepisami powinien zawierać pulę dodatkowych informacji ważnych dla pracownika. Dotyczą one takich zagadnień jak:

  • Urlop wypoczynkowy i dodatkowe urlopy oraz uprawnienia, w tym urlop bezpłatny czy wychowawczy, a także, w jakim wymiarze zostały one wykorzystane.
  • Należności wynikające ze stosunku pracy, które nie zostały zaspokojone do dnia wydania świadectwa pracy.
  • Dokładna liczba dni, za które wypłacono pracownikowi wynagrodzenie.
  • Długość trwania okresów nieskładkowych, jeśli były takie w trakcie zatrudnienia.
  • Informacja o odbytej służbie wojskowej lub jej formach zastępczych.
  • Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze – dokładna długość trwania takich okresów.